Aktualności

MAR26

Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie w dniach od 18.04.2017r. do 5.05.2017r. w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w przedszkolu oraz na stronie https://przedszkola-bytom.nabory.pl/

MAR23

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY!

MAR9

KONCERT "GRAMY I STUKAMY" :)

MAR2

R E K R U T A C J A
na rok szkolny 2017/2018

Ze względu na liczne zapytania rodziców,
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu informuje,
że w wyniku nowej regulacji prawnej w zakresie prawa oświatowego  komunikat dotyczący szczegółowych terminów, procedur i lokalnych kryteriów obowiązujących w Bytomiu w zakresie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 zostanie przekazany po uprawomocnieniu się lokalnych przepisów.

W załączeniu informacja za Śląskim Kuratorium Oświaty
Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Art. 204. [Terminy i kryteria postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018]

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:
1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa  do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;
2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej - (trzyletniej branżowej szkoły I stopnia) ustawy prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych - określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty.

2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

3. Przepis art. 154 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5 – 9 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

4. Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej – (trzyletniej branżowej szkoły I stopnia) i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości   do końca kwietnia.

starsze informacje w Kronice » Pajacyk

Nasze Grupy